Stanovy TK Týnec nad Sázavou

Hlava I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.      Spolek „Tenisový klub Týnec nad Sázavou, z. s.“ (dále jen TK), se sídlem Na Chmelnici 528, 257 41 Týnec nad Sázavou (IČO 61660132) představuje samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují tělovýchovu zejména formou sportovního vyžití v oblasti závodního i nezávodního (rekreačního) tenisu.

2.      TK byl ustanoven v roce 1974 jako tenisový oddíl bez návaznosti na předchozí tenisovou tradici v Týnci nad Sázavou, vybudoval sportoviště a byl od počátku začleněn mezi oddíly TJ JAWA-METAZ. TK je členem Českého tenisového svazu a stává se nositelem a garantem nové tradice tenisového sportu ve městě.

 

Hlava II

ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST
1.      Základním účelem TK je zabezpečovat rozvoj tenisu na území Týnce nad Sázavou a vytvářet všem svým členům podmínky pro jejich činnost.
2.      Základní účel naplňuje TK prostřednictví své hlavní činnosti, v rámci které zejména:
a.       organizuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytváří pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b.      vytváří široké možnosti využívání svých sportovišť svými členy, zájemci z řad veřejnosti, zejména pak mládeží (tenisové školy),
c.       buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d.      vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti tělovýchovné kultury a kultury vůbec,
e.       organizuje, zabezpečuje a řídí sportovní soutěže,
f.        hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracuje s orgány města, kraje, školami a s ostatními organizacemi a jednotlivci,
g.      dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
3.      Hlavní činnost TK je orientována na naplnění statusu veřejné prospěšnosti.
4.      Jako vedlejší činnost TK rozvíjí hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z této činnosti se využívá výhradně ve prospěch spolkové činnosti a správy spolku.

 

Hlava III

ORGÁNY SPOLKU
1.      Orgány TK tvoří:
a.       nejvyšší orgán – valná hromada,
b.      statutární orgán – předseda TK,
c.       výkonný orgán – výkonný výbor; v čele výkonného výboru je předseda, kterého volí předseda TK.

 

Hlava IV

VALNÁ HROMADA
1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem TK. Valnou hromadu tvoří všichni členové TK ve věku 18 let a starší. Řádné schůze valné hromady svolává předseda TK nejméně jednou za  rok.
2.      Mimořádné schůze valné hromady svolává předseda TK na základě vlastního rozhodnutí nebo v případech, kdy o ni požádá 1/3 členů TK, popř. výkonný výbor a to nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.
3.      Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům na elektronickou adresu, dále pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách TK a vytištěnou pozvánkou vyvěšenou alespoň na 2 místech areálu TK. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána či zveřejněna nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
4.      Valná hromada zejména:
a.         rozhoduje o vzniku a zániku TK, v případě zániku o majetkovém vypořádání,
b.         rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TK,
c.         rozhoduje o přijetí a změnách Stanov TK,
d.         volí předsedu TK a členy výkonného výboru na dobu 4 let,
e.         odvolává předsedu TK a členy výkonného výboru,
f.          projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku TK,
g.         stanoví hlavní zaměření činnosti a rozvoje TK pro příští období,
h.         rozhoduje o vstupu TK do jiných organizací a svazků a o vystoupení z nich, jakož
i  o jiných formách spolupráce,
i.           rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
j.           volí své zástupce do orgánů jiných organizací a svazků, na jejichž činnosti se podílí dle bodu h.,
k.         plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru a předsedy TK
s  výjimkou rozhodnutí o vyloučení člena podle hlavy VIII, čl. 9,
l.           schvaluje likvidátora (viz hlava IX, čl.5),
m.       rozhoduje i o dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.
5.      Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna většina členů TK ve věku 18 let a starších. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
6.      V případech, kdy valná hromada rozhoduje o otázkách uvedených v hlavě IV, čl. 4, bodech h. a i., je k platnosti usnesení potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, která musí činit minimálně 60 % všech evidovaných členů TK ve věku 18 let a starších.

 

Hlava V

PŘEDSEDA TK
1.      Předseda TK je individuálním statutárním orgánem TK, který je volen valnou hromadou na období 4 let. Předsedou TK se může stát každý člen TK od 21 let věku. Návrhy na kandidáty předsedy TK může podat výkonný výbor nebo kdokoliv z řad členů TK.
2.      Předseda TK je představitelem TK, který zastupuje a hájí jeho zájmy vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci předsedy TK zejména zastupuje TK v jednáních k zásadním otázkám vůči státním a územním orgánům České republiky a města Týnec nad Sázavou.
3.      Předseda TK může být členem výkonného výboru.
4.      Podepisování za spolek se uskutečňuje tak, že předseda TK připojí svůj podpis k názvu nebo otisku názvu spolku.
5.      Do výlučných pravomocí předsedy TK patří:
a.       svolávat řádné a mimořádné valné hromady,
b.      svolávat a řídit mimořádná zasedání výkonného výboru,
c.       řešit a rozhodovat případné závažné spory mezi výkonným výborem a členy TK,
d.      rozhodovat o čestném členství,
e.       reprezentovat TK navenek, jednat a činit za TK právní jednání ve všech věcech, popř. v konkrétních případech přenést tuto pravomoc na předsedu výkonného výboru.
6.      Do dalších pravomocí předsedy TK patří:
a.       jmenovat a odvolávat předsedu a místopředsedu výkonného výboru,
b.      předkládat valné hromadě ke schválení kandidáty na místa členů výkonného výboru a návrhy na jejich odvolání,
c.       zajišťovat přijetí opatření k nápravě na základě doporučení kontrolních orgánů státní moci a veřejné správy.
7.      Výkon funkce předsedy TK zaniká:
a.       zvolením nového předsedy TK valnou hromadou po uplynutí funkčního období,
b.      odvoláním předsedy TK valnou hromadou v průběhu funkčního období,
c.       vzdáním se funkce,
d.      úmrtím.
8.      V případě, že předseda TK nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z některého důvodu uvedeného v hlavě V, čl. 7 těchto stanov, je předseda výkonného výboru povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 3 měsíců poté, kdy se dozví o takové skutečnosti. Do zvolení nového předsedy TK zastupuje tuto funkci předseda výkonného výboru.

 

Hlava VI

VÝKONNÝ VÝBOR
1.      Výkonný výbor je výkonným orgánem TK, který v době mezi jednotlivými valnými hromadami řídí provoz TK a realizaci jeho hlavní a vedlejší činnosti v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a soutěžně technickými předpisy Českého tenisového svazu. Rozhoduje ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady a předsedy TK. V průběhu volebního období rozhoduje o kooptaci členů výkonného výboru.
2.      Výkonný výbor tvoří 5 členů. V čele stojí předseda, který svolává výkonný výbor podle potřeby. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda výkonného výboru.
3.      Výkonný výbor zejména:
a.       zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b.      organizuje a řídí hlavní činnost TK,
c.       rozhoduje o druzích a o konstrukci stanovení výpočtu výše členských příspěvků, splatnosti pro daný kalendářní rok a způsob, jakým se členské příspěvky hradí,
d.      připravuje podklady pro jednání valné hromady, a to zejména zprávu o činnosti TK, zprávu o hospodaření, hlavní směry činnosti a rozvoje TK,
e.       dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TK,
f.        při řešení problémů spolupracuje i se sportovními svazy,
g.      projednává stížnosti členů TK a do 30 dnů od obdržení stížnosti je seznamuje s výsledkem projednání,
h.      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
i.        plní další úkoly uložené předsedou TK,
j.        schvaluje a vydává provozní řád a další interní předpisy, ve kterých upravuje vnitřní vztahy TK.
4.       Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných.
5.      Členství ve výkonném výboru končí:
a.       uplynutím funkčního období,
b.      vzdáním se funkce,
c.       odvoláním valnou hromadou,
d.      zánikem členství v TK,
e.       úmrtím.
6. Výkon funkce předsedy a místopředsedy výkonného výboru končí též odvoláním z funkce předsedou TK.

 

Hlava VII

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI
1.      Členství v TK je dobrovolné. Váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.
2.      Členem se může stát každá fyzická osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji a činnosti TK a souhlasí s těmito stanovami.
3.      Rozlišují se následující členství v TK:
a.       řádné – pro aktivně sportující členy,
b.      kmenové – pro pasivní (nesportující) členy,
c.       čestné – pro člena, který se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílel na činnosti TK nebo který dosáhl výjimečného úspěchu v oblasti sportu a je příkladem zejména pro mládež.
4.      Členství vzniká na základě přihlášky projednané výkonným výborem. O přijetí za člena rozhoduje hlasováním výkonný výbor. O čestném členství rozhoduje předseda TK na základě návrhu výkonného výboru.
5.      Každý člen TK má zejména tato práva:
a.       podílet se na práci TK a prostřednictvím příslušných orgánů rozhodovat o jeho činnosti,
b.      navrhovat a volit své zástupce do orgánů TK od 18 let věku, být volen do funkce předsedy TK od 21 let věku a do ostatních orgánů TK od 18 let věku,
c.       obracet se na orgány TK se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi.
6.      Všichni členové TK mají zejména tyto povinnosti:
a.       chránit majetek TK a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování,
b.      zaplatit do 31. května běžného roku stanovené členské příspěvky,
c.       dodržovat Stanovy TK, platné interní předpisy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů TK.
7.      Řádní členové mají navíc povinnost uhradit do 31. května běžného roku stanovené hrací poplatky.
8.      Členství zaniká:
a.       vystoupením z TK,
b.      ukončením členství pro neplacení stanovených příspěvků a poplatků po dobu delší než 6 měsíců,
c.       vyloučením,
d.      úmrtím,
e.       zánikem TK.
9.      Důvodem vyloučení člena může být zejména opakované porušování Stanov TK, Provozního řádu TK nebo jiných interních předpisů a nařízení. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen či orgán TK, návrh musí být v písemné formě podán pre předsedy TK nebo výkonnému výboru. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet upozornění člena TK a projednání jeho provinění ve výkonném výboru. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor, který o svém rozhodnutí musí vyloučeného člena písemně informovat. Člen má možnost se do 15 dnů od doručení rozhodnutí výkonného výboru písemně odvolat k předsedy TK, který s konečnou platností rozhodne.
10.  Výkonný výbor vede seznam členů TK v elektronické formě. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Povinnými údaji v seznamu jsou jméno, příjmení, pohlaví, rodné číslo a druh členství. V případě souhlasu člena může údaj o členovi obsahovat rovněž e-mailovou adresu, telefon a adresu bydliště.
11.  Údaje o členech TK jsou zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešním sportovním organizacím, jichž je TK členem (Český tenisový svaz, Česká unie sportu), a to v rámci plnění jeho povinností vůči těmto střešním organizacím. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TK musí být výkonným výborem upozorněn, že údaje o něm vedené v seznamu členů budou tímto způsobem zpřístupněny.

 

Hlava VIII

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
1.      Majetek TK tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2.      Zdrojem majetku TK jsou zejména:
a.       příspěvky a poplatky členů,
b.      příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
c.       příspěvky, dotace a granty od státu, ČUS, ČTS, města Týnec nad Sázavou, Středočeského kraje a jiných organizací,
e.       sponzorské dary právnických a fyzických osob, příjmy z vlastní vedlejší činnosti,
f.        majetek přecházející do vlastnictví TK jako nástupnické organizace,
g.      majetek převedený do vlastnictví TK z jiných TJ nebo organizací.
3.      Majetek TK je ve vlastnictví TK jako celku.
4.      V případě zrušení TK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TK. Jestliže TK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
5.      Vedlejší hospodářská činnost se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou, zejména pak se zřetelem na zajištění hlavní činnosti TK k naplňování veřejně prospěšné činnosti a pro účely dosahování obecného blaha jako hlavního cíle TK.

 

Hlava IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.      Jednání a činnost TK, které nejsou obsahem těchto stanov, se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími existenci a činnost spolků v České republice.
2.      Stanovy Tenisového klubu Týnec nad Sázavou, 1. vydání, byly schváleny valnou hromadou dne ………….
3.      Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu do spolkového rejstříku.
V Týnci nad Sázavou 14. dubna 2016